1. Administratorem danych osobowych jest Pro Epp Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Kluczborska 11,
  41-503 Chorzów, NIP: 525-255-34-45, e-mail: bok@proepp.pl, tel. +48 664 42 42 42
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, realizacji procesu rekrutacji, nawiązania współpracy;                                                                                                                                    
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi;
 5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: podmiotom przetwarzającym dane
   w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
  • innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu:
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
   • podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków
    w terminie,
   • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych
    w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani/ Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;